Ochrana osobních údajů a cookies

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nakládáme s nimi pouze dle platné legislativy. Podrobné informace o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí najdete na této stránce. 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Cleanmal s.r.o. (dále také My).
 
Cleanmal s.r.o.
Polánky nad Dědinou 116
503 46 Třebechovice pod Orebem
 
IČ 09773533
DIČ CZ09773533

Ochrana osobních údajů

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme 

Na našich webových stránkách cleanmal.cz vás nesledujeme. Máme k dispozici pouze údaje, které nám sami poskytnete. Obvykle to jsou následující informace: 

V případě dotazu

 • jméno a příjmení 
 • telefonní číslo  
 • e-mailová adresa 

Ve formuláři na vypracování cenové kalkulace 

 • jméno a příjmení 
 • adresa nemovitosti 
 • telefonní číslo 
 • e-mailová adresa 

Při uzavření smlouvy na poskytování našich služeb

 • jméno a příjmení 
 • datum narození 
 • rodné číslo/IČ 
 • adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště 
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti 
 • emailová adresa 
 • telefonní číslo 
 • číslo bankovního účtu 

Ostatní data 

V průběhu návštěvy našeho webu u všech návštěvníků zpracováváme některé tzv. síťové identifikátory, které jsou s internetovou komunikací spojené. Jde IP adresu a analytické cookies, které nás  informují o chování uživatelů na webu (jaké stránky navštěvují, jak dlouho na nich tráví čas apod.). 

Google Analytics 

Pro webovou analytiku a zlepšení našich služeb na clenamal.cz využíváme Analytics (analytický nástroj od společnosti Google). Využíváme ho ale pouze pro sběr nejnutnějších dat.

Za jakým účelem vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme 

Vaše údaje nám slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, odpovědět na dotazy a také poskytnout naše úklidové, malířské a natěračské služby. Jde však pouze o nezbytně nutné údaje. Pokud byste nám je neposkytli, nemohli bychom vás kontaktovat ani s vámi uzavřít smlouvu. Všechny osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu se zákonem. 
 
Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu můžeme použít také k zaslání obchodního sdělení. Znamená to, že bychom vás informovali o zajímavých nabídkách a službách. V případě, že s tímto zpracováním údajů nesouhlasíte, můžete ho odmítnout. Napište nám buď na naši adresu xxxx, nebo na tu, ze které vám obchodní sdělení přišlo.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb a plnění vzájemné smlouvy. Dále po dobu nutnou k plnění archivačních povinností, jak nám ukládá zákon o účetnictví, o archivnictví a evidenci nebo o dani z přidané hodnoty. 

Způsob ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem a přenosem, ztrátou nebo zničením. 
 
Elektronické a fyzické zabezpečení 
Používáme bezpečné moderní IT systémy a aplikace s přístupy zabezpečenými přístupovými údaji. Naše provozovna je zabezpečena pomocí bezpečnostních zámků. 
 
Procesuální zabezpečení 
Máme podrobně zmapované úkony, k nimž osobní údaje potřebujeme a jak s nimi nakládáme. Uchováváme pouze nezbytné údaje, bez nichž se neobejdeme.
 
Personální zabezpečení 
K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují k plnění svých pracovních (případně smluvně převzatých) povinností. Jsou však vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti a to i po ukončení pracovního nebo smluvního vztahu. 

Komu můžeme nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout 

Správcem vašich osobních údajů jsme My. Pokud je to nezbytné, můžeme je za výše uvedenými účely poskytnout našim subdodavatelům.
 
Solidpixels

Jak uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese . Také můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup 

Můžete požádat o potvrzení, jestli vaše osobní údaje zpracováváme, nebo ne. Pokud ano, máte právo získat informace o účelu, rozsahu a době zpracování údajů a také zjistit, kdo k nim má přístup a kde jsme je získali. Dále, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky a zda na jejich základě dochází k automatickému rozhodování (včetně případného profilování). 
 
Jste oprávněni požádat o kopii svých osobních údajů. První poskytujeme zdarma, další můžeme zpoplatnit, abychom pokryli administrativní náklady.

Právo na opravu

Pokud jsou vaše údaje neúplné nebo nepřesné, kdykoli můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Máme povinnost vaše osobní údaje vymazat v případě, že

 1. už nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 2. je jejich zpracování protiprávní;
 3. vznesete námitku proti zpracování (a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování).

Právo na omezení zpracování

Pokud by nastalo řešení jakýchkoli sporných otázek ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme jejich zpracování omezit. Můžeme je mít pouze uložené a použít je výhradně z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely obchodního sdělení nebo z důvodu oprávněného zájmu.